Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D, uw hart en ontstekingen*
Uit twee studies blijkt het belang van goede bloedwaarden vitamine D, zeker voor ouderen, tegen het ontstaan van hartproblemen en chronische ontstekingen zoals reumatische artritis(RA) en multiple sclerose(MS). Mensen met lage bloedwaarden vitamine D blijken duidelijk hogere waarden aan ontstekingsmarkers zoals Interleukine-6 (IL-6) en het C-reactief proteÔne (CRP) te hebben dan mensen met goede bloedwaarden vitamine D. De studie en de studie. (April 2014)

 

 

Lack of Vitamin D Linked to CVD Biomarkers, Inflammation
Older, healthy individuals who were deficient in 25-hydroxy vitamin D (vitamin D) tended to have higher levels of biomarkers linked with CVD and inflammatory conditions such as multiple sclerosis and rheumatoid arthritis, in an observational study[1].
More specifically, individuals who had a vitamin-D deficiency had significantly higher levels of interleukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) and higher IL-6:IL-10 and CRP:IL-10 ratios, compared with their peers who were not deficient.
This is the first study to demonstrate that vitamin-D status is linked with markers of inflammation in a population of independently living, older adults and the first to investigate the link between vitamin D and inflammatory ratios, which may be more reliable measures of inflammation, Dr Mary Ward (University of Ulster, Coleraine, United Kingdom) told heartwire in an email.
"The results suggest that older adults with a deficiency in vitamin D may be at risk of having a more proinflammatory immune profile . . . which in itself may be a risk factor for [acute or] chronic disease development, [including] CVD, osteoporosis, and cognitive dysfunction," she said. "However, further research needs to be undertaken in order to confirm these findings."
The study was published in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 
Vitamin-D Deficiency in an Elderly Cohort 
Inadequate levels of vitamin D are common in older individuals and may be implicated in immune dysfunction, but few studies have investigated this in an exclusively elderly cohort, Ward and colleagues write.
The current observational study was part of the Trinity Ulster and Department of Agriculture (TUDA) aging cohort study in Northern Ireland, which was designed to investigate nutritional factors and gene-nutrient interactions in the development of chronic disease in adults over age 60ówhich is one component of the Irish-government-funded Joint Irish Nutrigenomics Organisation (JINGO) project
To investigate the link between vitamin-D status and markers of inflammation, the researchers analyzed data from 957 hypertensive participants in TUDA. The participants, with roughly equal numbers of men and women, had a mean age of 70.5 years. They had a mean blood pressure of 154 mm Hg/80 mm Hg, and about 90% were receiving at least one antihypertensive.
Compared with individuals with sufficient serum levels of vitamin D (>75 nmol/L), those who were deficient (<25 nmol/L) had significantly higher levels of the inflammatory biomarkers IL-6 and CRP, and they were more likely to have CRP:IL-10 and IL-6:IL-10 ratios above 2, where IL-10 is an anti-inflammatory biomarker.
"There is . . . an urgent need for further studies to ascertain with certainty the vitamin-D concentration that is optimal for immune function and the potential implications of increasing dietary recommendations for vitamin-D intake within the population," the researchers write.
Good Rationale, Good Cross-Section, but RCT Needed 
"I think all of us now think that inflammation is a critical factor in a lot of disease . . . so there's some rationale for thinking about trying to reduce chronic inflammation with something as simple as vitamin D, and it may have a further effect on atherosclerotic risk of cardiovascular disease," Dr Clifford J Rosen (Tufts University School of Medicine, Boston, MA), an author of the Endocrine Society's scientific statement on nonskeletal effects of vitamin D[2], commented.
Strengths of the study by Ward and colleagues include that they looked at "an "older [population] with a good cross section of values for [vitamin D], and the deficiencies [were] really deficient; less than 25 nmol/L, which is less than 10 ng/mL, is really low, and those people [generally] have other comorbid conditions," Rosen added.
However, "until we do randomized trials, these observational studies really don't provide us with much insight," he cautioned. The Vitamin D and Omega-3 Trial (VITAL), a randomized clinical trial of 20 000 men and women, which is looking at hard outcomes and expected to be completed in June 2016, should provide a clearer picture of the role for vitamin D and omega-3 supplements in preventing cancer and CVD, he noted.
The researchers report no conflict of interest. 
References
1. Laird E, McNulty H, Ward M. Vitamin D deficiency is associated with inflammation in older Irish adults. J Clin Endocrinol Metab 2014. Abstract Rosen CJ, Adams JS, Bikle DD, et al. The nonskeletal effects of vitamin D: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev 2012; 33:456-492. Article 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gebrek aan vitamine D Gekoppeld aan CVD Biomarkers , Ontsteking
Oudere , gezonde individuen die werden tekort aan 25 -hydroxy vitamine D ( vitamine D ) de neiging om hogere niveaus van biomarkers verbonden met CVD en inflammatoire aandoeningen zoals multiple sclerose en reumatoÔde artritis , per waarnemingsstudie [ 1 ] .
Meer in het bijzonder personen die een vitamine - D- deficiŽntie hadden significant hogere niveaus van interleukine - 6 ( IL - 6) en C - reactief proteÔne ( CRP ) en hogere IL - 6 : IL - 10 en CRP : IL - 10 verhoudingen vergeleken met hun leeftijdsgenoten die niet gebrekkig waren .
Dit is de eerste studie om aan te tonen dat vitamine - D-status is verbonden met markers van ontsteking in een populatie onafhankelijk leven , ouderen en de eerste die het verband tussen vitamine D en inflammatoire verhoudingen die meer betrouwbare meting van de ontsteking kan worden onderzocht , Dr Mary Ward ( Universiteit van Ulster , Coleraine , Verenigd Koninkrijk) vertelde heartwire in een e-mail .
" De resultaten suggereren dat oudere volwassenen met een tekort aan vitamine D kan het risico van het hebben van een meer pro-inflammatoire immuun profiel ... die op zichzelf een risicofactor voor [ acute ] of chronische ziekte ontwikkeling kan zijn , [inclusief ] CVD , osteoporose , en cognitieve dysfunctie , "zei ze . "Echter , verder onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen te ondernemen . '
De studie werd gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism .
Vitamine - D-tekort in een oudere Cohort
Ontoereikende niveau van vitamine D komen vaak voor bij oudere mensen en kan worden betrokken bij immuun disfunctie , maar weinig studies hebben dit onderzocht in een uitsluitend oudere cohort , Ward en collega's schrijven .
De huidige observationele studie was onderdeel van de Drie-eenheid Ulster en het ministerie van Landbouw ( Tuda ) veroudering cohort studie in Noord-Ierland , die werd ontworpen om nutritionele factoren en gen - nutriŽnt interacties te onderzoeken in de ontwikkeling van chronische ziekte bij volwassenen ouder dan 60 , die is een onderdeel van de Ierse overheid gefinancierde gezamenlijke Ierse Nutrigenomics Organisation ( JINGO ) project
Om het verband tussen vitamine - D-status en markers van ontsteking te onderzoeken, analyseerden de onderzoekers gegevens van 957 hypertensieve deelnemers in Tuda . De deelnemers , met ongeveer gelijke aantallen mannen en vrouwen , hadden een gemiddelde leeftijd van 70,5 jaar . Ze hadden een gemiddelde bloeddruk van 154 mm Hg/80 mm Hg en ongeveer 90 % was ten minste een antihypertensieve ontvangen .
In vergelijking met personen met voldoende serum niveaus van vitamine D ( > 75 nmol / L ) , die deficiŽnt waren ( <25 nmol / L ) hadden significant hogere niveaus van de inflammatoire biomarkers IL- 6 en CRP , en ze waren meer kans te hebben CRP : IL - 10 en IL - 6 : IL - 10 verhoudingen dan 2 , waarbij IL - 10 is een anti - inflammatoire biomarker .
"Er is ... een dringende behoefte aan verder onderzoek om na te gaan met zekerheid de vitamine D -concentratie die optimaal is voor het immuunsysteem en de mogelijke gevolgen van het verhogen van voedingsadviezen voor vitamine - D-inname in de bevolking , " schrijven de onderzoekers .
Goede Rationale , Goede Dwarsdoorsnede , maar RCT Needed
"Ik denk dat iedereen nu denkt dat de ontsteking is een kritische factor in veel van de ziekte ... dus er is enige reden voor het denken over het proberen om een chronische ontsteking te verminderen met iets simpels als vitamine D , en het kan nog een effect hebben op atherosclerotische risicofactoren van hart-en vaatziekten , " Dr Clifford J. Rosen ( Tufts University School of Medicine , Boston , MA) , een auteur van wetenschappelijke verklaring van de Endocrine Society's op nonskeletal effecten van vitamine D [ 2 ] , heeft gereageerd .
Sterke punten van het onderzoek door Ward en collega's opgenomen dat ze keken naar " een " oudere [ bevolking ] met een goede dwarsdoorsnede van waarden voor [ vitamine D ] , en de tekortkomingen [ waren ] echt tekort ; minder dan 25 nmol / L , dat is minder dan 10 ng / ml, is erg laag, en die mensen [ algemeen ] hebben andere comorbiditeit , " Rosen toegevoegd .
Echter, " totdat we doen gerandomiseerde studies , deze observationele studies echt niet ons te voorzien van veel inzicht , " waarschuwde hij . De vitamine D en omega - 3 Trial ( VITAL ) , een gerandomiseerde klinische trial van 20 000 mannen en vrouwen, die op zoek is naar harde resultaten en naar verwachting in juni 2016 worden afgerond , moet een duidelijker beeld van de rol van vitamine D te verstrekken en omega - 3 supplementen in het voorkomen van kanker en hart-en vaatziekten , merkte hij op.
De onderzoekers melden geen belangenconflict .
referenties
1 . Laird E , McNulty H , M. Ward Vitamine D-deficiŽntie is geassocieerd met een ontsteking in oudere Ierse volwassenen . J Clin Endocrinol Metab 2014 . Abstract Rosen CJ , Adams JS , Bikle DD , et al. . De nonskeletal effecten van vitamine D : een Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev 2012 ; 33:456-492 . artikel

Printen

 

 

Reacties: