Home / Nieuws / ...

 

Voeding vˇˇr de zwangerschap al belangrijk*
Uit een studie vrouwen in Gambia blijkt dat voeding al voor de zwangerschap belangrijk is voor een goede expressie van de genen van de kinderen. Eerdere dierenstudies hebben dit al laten zien, nu blijkt dat dit ook bij mensen zo is. Genen erven de kinderen van hun ouders doch de expressie van die genen wordt door epigenetische veranderingen aan het DNA bepaald. Deze veranderingen kunnen o.m. gebeuren door methylatie waarbij nutriŰnten zoals foliumzuur, vitamine B2, B6, B12 en choline nodig zijn. In Gambia is als gevolg van de grote verschillen in het weer, een droog en een regenseizoen, de voeding die men door het jaar eet ook zeer verschillend. Uit de studie bleek dat de vrouwen die zwanger werden in het regenseizoen duidelijke andere bloedwaarden aan nutriŰnten hadden dan zij die zwanger werden in een droge periode en dat die hoeveelheden nutriŰnten duidelijk verschil maakten in de expressie van de genen bij de kinderen. De studie. (Juli 2014)

 

Mother's diet affects the 'silencing' of her child's genes
A mother's diet before conception can permanently affect how her child's genes function, according to a study published in Nature Communications.
The first such evidence of the effect in humans opens up the possibility that a mother's diet before pregnancy could permanently affect many aspects of her children's lifelong health.
Researchers from the MRC International Nutrition Group, based at the London School of Hygiene & Tropical Medicine and MRC Unit, The Gambia, utilized a unique 'experiment of nature' in rural Gambia, where the population's dependence on own grown foods and a markedly seasonal climate impose a large difference in people's dietary patterns between rainy and dry seasons.
Through a selection process involving over 2,000 women, the researchers enrolled pregnant women who conceived at the peak of the rainy season (84 women) and the peak of the dry season (83 women). By measuring the concentrations of nutrients in their blood, and later analysing blood and hair follicle samples from their 2-8 month old infants, they found that a mother's diet before conception had a significant effect on the properties of her child's DNA.
While a child's genes are inherited directly from their parents, how these genes are expressed is controlled through 'epigenetic' modifications to the DNA. One such modification involves tagging gene regions with chemical compounds called methyl groups and results in silencing the genes. The addition of these compounds requires key nutrients including folate, vitamins B2, B6 and B12, choline and methionine.
Experiments in animals have already shown that environmental influences before conception can lead to epigenetic changes that affect the offspring. A 2003 study found that a female mouse's diet can change her offspring's coat colour by permanently modifying DNA methylation.1 But until this latest research, funded by the Wellcome Trust and the MRC, it was unknown whether such effects also occur in humans.
Senior author Dr Branwen Hennig, Senior Investigator Scientist at the MRC Gambia Unit and the London School of Hygiene & Tropical Medicine, said: "Our results represent the first demonstration in humans that a mother's nutritional well-being at the time of conception can change how her child's genes will be interpreted, with a life-long impact."
The researchers found that infants from rainy season conceptions had consistently higher rates of methyl groups present in all six genes they studied, and that these were linked to various nutrient levels in the mother's blood. Strong associations were found with two compounds in particular (homocysteine and cysteine), and the mothers' body mass index (BMI) had an additional influence. However, although these epigenetic effects were observed, their functional consequences remain unknown.
Professor Andrew Prentice, Professor of International Nutrition at the London School of Hygiene & Tropical Medicine, and head of the Nutrition Theme at the MRC Unit, The Gambia, said: "Our on-going research is yielding strong indications that the methylation machinery can be disrupted by nutrient deficiencies and that this can lead to disease. Our ultimate goal is to define an optimal diet for mothers-to-be that would prevent defects in the methylation process. Pre-conceptional folic acid is already used to prevent defects in embryos. Now our research is pointing towards the need for a cocktail of nutrients, which could come from the diet or from supplements."
Dr Rob Waterland of Baylor College of Medicine in Houston, who conducted the epigenetic analyses said: "We selected these gene regions because our earlier studies in mice had shown that establishment of DNA methylation at metastable epialleles is particularly sensitive to maternal nutrition in early pregnancy."
The authors note that their study was limited by including only one blood sampling point during early pregnancy, but estimates of pre-conception nutrient concentrations were calculated using results from non-pregnant women sampled throughout a whole calendar year. The authors also plan to increase the sample size in further studies.
Journal Reference:
1. Paula Dominguez-Salas, Sophie E. Moore, Maria S. Baker, Andrew W. Bergen, Sharon E. Cox, Roger A. Dyer, Anthony J. Fulford, Yongtao Guan, Eleonora Laritsky, Matt J. Silver, Gary E. Swan, Steven H. Zeisel, Sheila M. Innis, Robert A. Waterland, Andrew M. Prentice, Branwen J. Hennig. Maternal nutrition at conception modulates DNA methylation of human metastable epialleles. Nature Communications, 2014; 5 DOI: 10.1038/ncomms4746 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mother's voeding van invloed op de 'silencing' van genen van haar kind 
Dieet van een moeder vˇˇr de conceptie kan permanent invloed hebben op hoe de genen van haar kind functioneren, volgens een studie gepubliceerd in Nature Communications. 
Het eerste bewijs van het effect bij de mens opent de mogelijkheid dat het dieet van de moeder vˇˇr de zwangerschap definitief vele aspecten van een leven lang de gezondheid van haar kinderen zou kunnen be´nvloeden. 
Onderzoekers van de MRC International Nutrition Group, gebaseerd op de London School of Hygiene & Tropical Medicine en MRC Unit, The Gambia, gebruikt een unieke 'experiment van de natuur' in de landelijke Gambia, waar de afhankelijkheid van de bevolking op de eigen geteelde voedingsmiddelen en een sterk seizoensgebonden klimaat opleggen van een groot verschil in het voedingspatroon van mensen tussen regenachtige en droge seizoenen. 
Door middel van een selectieproces waarbij meer dan 2000 vrouwen, schreven de onderzoekers zwangere vrouwen die op het hoogtepunt van het regenseizoen (84 vrouwen) en de piek van het droge seizoen (83 vrouwen) bedacht. Door het meten van de concentraties van voedingsstoffen in hun bloed, en later analyseren van bloed en de haarfollikels monsters uit hun 2-8 maanden oude baby's, vonden zij dat het dieet van de moeder vˇˇr de conceptie had een significant effect op de eigenschappen van DNA van haar kind. 
Terwijl de genen van een kind rechtstreeks geŰrfd van de ouders, hoe deze genen tot expressie wordt geregeld door "epigenetische" wijzigingen in het DNA. Een dergelijke wijziging houdt tagging gengebieden met chemische verbindingen genaamd methylgroepen en resulteert in het tot zwijgen brengen van de genen. De toevoeging van deze verbindingen vereist belangrijke voedingsstoffen zoals foliumzuur, vitamine B2, B6 en B12, choline en methionine. 
Experimenten bij dieren hebben al aangetoond dat milieu-invloeden voor de conceptie kan leiden tot epigenetische veranderingen die de nakomelingen be´nvloeden. Een studie uit 2003 bleek dat het dieet van een vrouwelijke muis kleur van de vacht van haar kroost kan veranderen door permanent modificeren van DNA methylation.1 Maar tot dit laatste onderzoek, gefinancierd door de Wellcome Trust en de MRC, het was onbekend of deze effecten zich ook voordoen bij mensen. 
Senior auteur Dr Branwen Hennig, Senior Onderzoeker Wetenschapper bij de MRC Gambia Unit en de London School of Hygiene & Tropical Medicine, zei: "Onze resultaten vormen de eerste demonstratie bij de mens dat een moeder voedingswaarde welzijn op het moment van de conceptie kan veranderen hoe genen van haar kind zal worden ge´nterpreteerd, met een levenslange impact. "
De onderzoekers vinden dat baby's vanaf regenseizoen opvattingen had consequent hogere tarieven van methylgroepen aanwezig in alle zes genen die ze bestudeerd, en dat deze zijn gekoppeld aan verschillende nutriŰnten in het bloed van de moeder. Sterke associaties werden gevonden met twee verbindingen in het bijzonder (homocyste´ne en cyste´ne), en de moeders 'body mass index (BMI) hadden een extra invloed. Hoewel deze epigenetische effecten waargenomen, hun functionele consequenties onbekend blijven. 
Professor Andrew Prentice, hoogleraar International Nutrition aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en het hoofd van de Nutrition-thema bij de MRC Unit, The Gambia, zei: "Onze lopend onderzoek werpt zijn sterke aanwijzingen dat de methylatie machines, kunnen worden verstoord door tekorten aan voedingsstoffen en dat dit kan leiden tot ziekte. Ons uiteindelijke doel is om een optimale voeding voor moeders-to-be dat zou defecten voorkomt in de methylering proces te definiŰren. pre-conceptionele foliumzuur wordt al gebruikt om afwijkingen in embryo's te voorkomen. Nu ons onderzoek wijst naar de noodzaak van een cocktail van voedingsstoffen, die kunnen komen uit de voeding of supplementen. "
Dr. Rob Waterland van Baylor College of Medicine in Houston, die de epigenetische analyses uitgevoerd zei: "Wij deze gengebieden gekozen omdat onze eerdere studies in muizen die vestiging van DNA-methylatie had getoond bij metastabiele epialleles is bijzonder gevoelig voor voeding van de moeder in het begin van de zwangerschap. "
De auteurs merken op dat hun studie werd beperkt door alleen een bloedafname punt tijdens de vroege zwangerschap, maar schattingen van de pre-conceptie nutriŰnten concentraties werden berekend op basis van de resultaten van niet-zwangere vrouwen bemonsterd gedurende een heel kalenderjaar. De auteurs zijn ook van plan om de steekproefgrootte in verdere studies te verhogen. 
Dagboek Referentie: 
1. Paula Dominguez-Salas, Sophie E. Moore, Maria S. Baker, Andrew W. Bergen, Sharon E. Cox, Roger A. Dyer, Anthony J. Fulford, Yongtao Guan, Eleonora Laritsky, Matt J. Silver, Gary E . Swan, Steven H. Zeisel, Sheila M. Innis, Robert A. Waterland, Andrew M. Prentice, Branwen J. Hennig. Voeding van de moeder bij de conceptie moduleert DNA methylatie van de menselijke metastabiele epialleles. Nature Communications, 2014; 5 DOI: 10.1038/ncomms4746

Printen

 

 

Reacties: