Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren, vitamine D en de hersenen*
Eerdere studies hebben al laten zien dat zowel omega-3 vetzuren als vitamine D goed zijn voor gezonde hersenen, maar het waarom was nog niet echt duidelijk. Uit een Amerikaanse studie blijkt nu dat de neurotransmitter serotonine de mogelijke link vormt tussen omega-3 vetzuren, vitamine D en gezonde hersenen. Serotonine heeft een grote impact op zowel cognitieve functies en gedragingen waaronder stemming, besluitvorming, sociaal gedrag, impulsief gedrag, en zelfs het in bedwang houden van agressieve sociale reacties of impulsief gedrag. Bij verschillende aandoeningen zoals ADHD, autisme, bipolaire stoornis, schizofrenie en depressies is er sprake van lage waarden serotonine. Uit de studie blijkt nu dat zowel de omega-3 vetzuren DHA als EPA en vitamine D zorgen voor goede waarden serotonine en daardoor genoemde aandoeningen kunnen aanpakken en mogelijk kunnen voorkomen. 
De studie. (Mei 2015)


 

Omega-3 fatty acids, vitamin D may control brain serotonin, affecting behavior and psychiatric disorders
Although essential marine omega-3 fatty acids and vitamin D have been shown to improve cognitive function and behavior in the context of certain brain disorders, the underlying mechanism has been unclear. In a new paper published in FASEB Journal, serotonin is explained as the possible missing link tying together why vitamin D and marine omega-3 fatty acids might ameliorate the symptoms associated with a broad array of brain disorders.
In a previous paper published last year, authors Patrick and Ames discussed the implications of their finding that vitamin D regulates the conversion of the essential amino acid tryptophan into serotonin, and how this may influence the development of autism, particularly in developing children with poor vitamin D status.
Here they discuss the relevance of these micronutrients for neuropsychiatric illness. Serotonin affects a wide-range of cognitive functions and behaviors including mood, decision-making, social behavior, impulsive behavior, and even plays a role in social decision-making by keeping in check aggressive social responses or impulsive behavior.
Many clinical disorders, such as autism spectrum disorder (ASD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), bipolar disorder, schizophrenia, and depression share as a unifying attribute low brain serotonin. "In this paper we explain how serotonin is a critical modulator of executive function, impulse control, sensory gating, and pro-social behavior," says Dr. Patrick. "We link serotonin production and function to vitamin D and omega-3 fatty acids, suggesting one way these important micronutrients help the brain function and affect the way we behave."
Eicosapentaenoic acid (EPA) increases serotonin release from presynaptic neurons by reducing inflammatory signaling molecules in the brain known as E2 series prostaglandins, which inhibit serotonin release and suggests how inflammation may negatively impact serotonin in the brain. EPA, however, is not the only omega-3 that plays a role in the serotonin pathway. Docosahexaenoic acid (DHA) also influences the action of various serotonin receptors by making them more accessible to serotonin by increasing cell membrane fluidity in postsynaptic neurons.
Their paper illuminates the mechanistic links that explain why low vitamin D, which is mostly produced by the skin when exposed to sun, and marine omega-3 deficiencies interacts with genetic pathways, such as the serotonin pathway, that are important for brain development, social cognition, and decision-making, and how these gene-micronutrient interactions may influence neuropsychiatric outcomes. "Vitamin D, which is converted to a steroid hormone that controls about 1,000 genes, many in the brain, is a major deficiency in the US and omega-3 fatty acid deficiencies are very common because people don't eat enough fish," said Dr. Ames.
This publication suggests that optimizing intakes of vitamin D, EPA, and DHA would optimize brain serotonin concentrations and function, possibly preventing and ameliorating some of the symptoms associated with these disorders without side effects.
Reference: Rhonda P. Patrick And Bruce N. Ames. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB Journal, 2015 DOI: 10.1096/fj.14-268342 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3 vetzuren, kunnen vitamine D serotonine controle, waardoor het gedrag en psychiatrische stoornissen
Alhoewel essentiŽle marine omega-3 vetzuren en vitamine D is aangetoond dat cognitieve functie en gedrag in het kader van bepaalde hersenaandoeningen te verbeteren, heeft het onderliggende mechanisme onduidelijk. In een nieuw papier gepubliceerd in FASEB Journal, wordt serotonine uitgelegd als mogelijke missing link samenbinden waarom vitamine D en mariene omega-3-vetzuren kan verbeteren de symptomen geassocieerd met een breed scala van hersenaandoeningen.
In een eerdere papier vorig jaar gepubliceerd, auteurs Patrick en Ames gesproken over de gevolgen van hun bevinding dat vitamine D regelt de omzetting van het essentiŽle aminozuur tryptofaan in serotonine, en hoe dit de ontwikkeling van autisme kan beÔnvloeden, met name in de ontwikkeling van kinderen met een slechte vitamine D-status.
Hier bespreken zij de relevantie van deze micronutriŽnten voor neuropsychiatrische ziekte. Serotonine van invloed op een breed scala van cognitieve functies en gedragingen, waaronder de stemming, de besluitvorming, sociaal gedrag, impulsief gedrag, en zelfs een rol speelt in de sociale besluitvorming door het houden van in bedwang agressieve sociale reacties of impulsief gedrag.
Veel klinische aandoeningen, zoals autisme spectrum stoornis (ASS), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), bipolaire stoornis, schizofrenie en depressie aandeel als verenigende attribuut laag hersenen serotonine. "In dit artikel leggen we uit hoe serotonine is een kritische modulator van de uitvoerende functie, impulscontrole, sensorische gating en pro-sociaal gedrag," zegt Dr Patrick. "We koppelen serotonine productie en functie van vitamine D en omega-3 vetzuren, wat suggereert een manier deze belangrijke microvoedingsstoffen helpen de hersenfunctie en de invloed op de manier waarop we ons gedragen."
Eicosapentaeenzuur (EPA) verhoogt serotonine afgifte uit presynaptische neuronen door het verminderen inflammatoire signalering moleculen in de hersenen bekend als E2 prostaglandinen, die afgifte van serotonine remmen en stelt voor hoe ontsteking negatieve invloed serotonine in de hersenen. EPA is echter niet de enige omega-3 dat een rol in de serotonine pathway speelt. Docosahexaeenzuur (DHA) ook van invloed op de werking van verschillende serotonine-receptoren door ze beter toegankelijk zijn voor serotonine door het verhogen celmembraan vloeibaarheid in postsynaptische neuronen.
Hun paper verlicht de mechanistische verbindingen die verklaren waarom lage vitamine D, dat voornamelijk wordt geproduceerd door de huid bij blootstelling aan de zon, en mariene omega-3 deficiŽnties interageert met genetische pathways, zoals serotonine route, die belangrijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen, sociale cognitie en besluitvorming, en hoe deze gen-micronutriŽnten interacties kunnen neuropsychiatrische uitkomsten beÔnvloeden. "Vitamine D, die wordt omgezet in een steroÔde hormoon dat ongeveer 1.000 genen, velen in de hersenen controleert, is een belangrijke tekortkoming in de VS en omega-3 vetzuren tekortkomingen worden zeer vaak omdat mensen niet genoeg vis te eten," zei Dr. Ames.
Deze publicatie suggereert dat het optimaliseren van inname van vitamine D, zou EPA en DHA optimaliseren serotonine concentraties en functie, eventueel voorkomen en verlichten van enkele van de symptomen van deze stoornissen zonder bijwerkingen.
Referentie: Rhonda P. Patrick En Bruce N. Ames. Vitamine D en de omega-3-vetzuren controle serotoninesynthese en acties, part 2: relevant voor ADHD, bipolair, schizofrenie en impulsief gedrag. FASEB Journal, 2015 DOI: 10,1096 / fj.14-268342

Printen

 

 

Reacties: