Home / Nieuws / ...

 

Kersen en slapeloosheid*
Slapeloosheid is een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder senioren, naar schatting 23-34 procent van de bevolking 65 jaar en ouder heeft slaapproblemen. Slapeloosheid - gedefinieerd als moeite met slapen voor gemiddeld meer dan drie nachten per week - kan een ergernis zijn voor sommigen, maar langdurige slapeloosheid kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, vooral bij ouderen. Slapeloosheid wordt gelinkt aan meer kans op chronische pijn, hoge bloeddruk, diabetes type-2 en een achteruitgang van de cognitieve functies en dementie. Een kleine studie nu laat zien dat kersen verbetering kunnen brengen. Twee keer per dag, een week lang, 1 glas (zure)kersensap zorgde voor ruim 1 uur langer slapen per nacht. (Juni 2014)

 

Adults with insomnia benefit from tart cherry juice
A morning and evening ritual of tart cherry juice may help you sleep better at night, suggests a new study presented at the Experimental Biology 2014 meeting. Researchers from Louisiana State University found that drinking Montmorency tart cherry juice twice a day for two weeks helped increase sleep time by nearly 90 minutes among older adults with insomnia. 
These findings were presented at the "Dietary Bioactive Components: Antioxidant and Anti-inflammatory Effects of Dietary Bioactive Components" section of the annual meeting of the American Society of Nutrition, which is being held in conjunction with the Experimental Biology 2014 meeting in San Diego. The findings have been submitted for publication in a peer-reviewed journal. 
Insomnia is a common health problem among older adults, impacting an estimated 23 to 34 percent of the population ages 65 and older. Insomnia - defined as trouble sleeping on average more than three nights per week - can be an annoyance for some, but long-lasting sleeplessness can seriously affect health, especially in the elderly. 
Insomnia is linked to a higher prevalence of chronic pain, high blood pressure, type 2 diabetes and a decline of cognitive function, or dementia. Individuals with insomnia may turn to sleeping pills; however, these sedative medications have been found to increase risk of falls in the elderly - which makes it increasingly important to find more natural sleep-aids without these apparent side effects, said co-author Frank L. Greenway, MD, director of the outpatient research clinic at the Pennington Biomedical Research Center at Louisiana State University. 
"Sleeping pills may be an option for younger insomniacs, but for older people these medications quadruple the risk of falling, which can lead to broken hips and, often, earlier death," Greenway said. 
For the randomized crossover clinical trial, seven older adults (average age 68) with insomnia consumed 8 ounces of tart cherry juice twice daily for two weeks, followed by a two-week washout period, then a two-week period when another beverage was consumed (placebo). Greenway and his colleagues studied their slumber in a controlled setting, using overnight polysomnography to evaluate sleep efficiency, such as sleep onset and duration. Participants also completed questionnaires related to sleep, fatigue, depression and anxiety. Additionally, blood work was conducted on each participant. 
The researchers found that those who drank the Montmorency tart cherry juice in the morning and at night were able to sleep more than an hour longer each night (averaging 84 minutes) compared to the placebo, and their sleep tended to be more efficient. 
Montmorency tart cherries are a natural source of melatonin, a hormone that helps regulate the sleep-wake cycle. While previous studies have suggested that tart cherry juice has sleep-enhancing benefits, Greenway and colleagues set out to help explain why. They wanted to understand if the benefits were due to the melatonin content or another component in Montmorency tart cherries. 
They believe the ruby red pigments in tart cherry juice, known as proanthocyanidins, also play a role. These natural polyphenolic compounds are especially abundant in Montmorency tart cherries. In the study, tart cherry juice helped to increase the availability of tryptophan, an essential amino acid and a precursor to serotonin that helps with sleep. The juice was shown in cells to inhibit an enzyme (indoleamine 2,3 dioxygenase) that degrades tryptophan. Tryptophan degradation is a known predictor of insomnia and is also related to inflammation, said co-authors Jack Losso and John Finley, professors in the School of Nutrition and Food Sciences at Louisiana State University Agricultural Center. 
"Even though the amount of tryptophan in tart cherry juice is smaller than a normal dose given to aid sleep, the compounds in tart cherries could prevent the tryptophan from breaking down so it's able to work in the body more effectively," Greenway explained. "These compounds may help to improve tryptophan bioavailability for serotonin synthesis, which could have a positive effect on sleep. Increasing serotonin also helps improve mood and decrease inflammation." 
Greenway believes it's the unique combination of melatonin and tryptophan in Montmorency tart cherries that is likely contributing to the sleep benefits. He and his colleagues conclude that drinking a glass of tart cherry juice in the morning and the evening may be a better and a safer way to treat insomnia.


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Volwassenen met slapeloosheid profiteren van taart kersensap
Een ochtend en avond ritueel van tart kersensap kan helpen beter te slapen 's nachts, suggereert een nieuwe studie gepresenteerd op de Experimental Biology 2014 vergadering. Onderzoekers van de Louisiana State University ontdekten dat het drinken van Montmorency taart kersensap twee keer per dag gedurende twee weken geholpen de slaaptijd met bijna 90 minuten onder oudere volwassenen met slapeloosheid.
Deze bevindingen werden gepresenteerd op de "Dietary bioactieve componenten: Antioxidant en anti-inflammatoire effecten van Dietary bioactieve componenten" van de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Nutrition, die wordt gehouden in samenwerking met de Experimental Biology 2014 bijeenkomst in San Diego. De bevindingen zijn ingediend voor publicatie in een peer-reviewed tijdschrift.
Slapeloosheid is een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder oudere volwassenen, met alle gevolgen naar schatting 23-34 procent van de bevolking 65 jaar en ouder. Slapeloosheid - gedefinieerd als moeite met slapen gemiddeld meer dan drie nachten per week - kan een ergernis zijn voor sommigen, maar langdurige slapeloosheid kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, vooral bij ouderen.
Slapeloosheid wordt gelinkt aan een hogere prevalentie van chronische pijn, hoge bloeddruk, diabetes type 2 en een achteruitgang van de cognitieve functie of dementie. Mensen met slapeloosheid kan wenden tot slaappillen; Echter, deze kalmerende medicijnen gevonden om het risico van vallen bij ouderen te verhogen - die het steeds belangrijker om meer natuurlijke slaap-aids te vinden zonder deze duidelijke bijwerkingen maakt, zei co-auteur Frank L. Greenway, MD, directeur van de poliklinische onderzoek kliniek op het Pennington Biomedical Research Center van Louisiana State University.
"Slaappillen kan een optie voor jongere slapelozen, maar voor oudere mensen deze medicijnen verviervoudigen het risico op vallen, wat kan leiden tot gebroken heupen en, vaak, eerder dood," aldus Greenway.
Voor de gerandomiseerde crossover klinische studie, zeven oudere volwassenen (gemiddelde leeftijd 68) met slapeloosheid verbruikt 8 gram tart kersensap tweemaal daags gedurende twee weken, gevolgd door een twee weken durende wash-out periode, dan is een periode van twee weken wanneer een andere drank werd geconsumeerd (placebo). Greenway en zijn collega's bestudeerden hun slaap in een gecontroleerde omgeving, met behulp van nachtelijke polysomnografie te slapen efficiŽntie, zoals slaap begin en de duur te evalueren. Deelnemers ook vragenlijsten over slaap, vermoeidheid, depressie en angst. Daarnaast werd bloedonderzoek uitgevoerd op elke deelnemer.
De onderzoekers ontdekten dat degenen die de Montmorency zure kersen sap in de ochtend en 's nachts dronken waren in staat om meer dan een uur langer slapen elke nacht (gemiddeld 84 minuten) in vergelijking met de placebo, en hun slaap neiging om efficiŽnter te werken.
Montmorency zure kersen zijn een natuurlijke bron van melatonine, een hormoon dat helpt bij het reguleren van de slaap-waak cyclus. Hoewel eerdere studies hebben gesuggereerd dat zure kersen sap heeft slaap verbeteren voordelen, Greenway en collega's uiteengezet te helpen verklaren waarom. Ze wilden begrijpen als de voordelen waren te wijten aan de melatonine inhoud of een ander onderdeel in Montmorency zure kersen.
Zij geloven de robijn rode pigmenten in taart kersensap, bekend als proanthocyanidinen, ook een rol spelen. Deze natuurlijke polyfenolverbindingen zijn vooral overvloedig in Montmorency zure kersen. In de studie, taart kersensap geholpen om de beschikbaarheid van tryptofaan, een essentieel aminozuur en een precursor van serotonine, dat helpt met de slaap te verhogen. Het sap werd in cellen aangetoond dat een enzym (indoleamine 2,3 dioxygenase) dat tryptofaan afbreekt remmen. Tryptofaan degradatie is een bekende voorspeller van slapeloosheid en is ook gerelateerd aan een ontsteking, zei co-auteurs Jack Losso en John Finley, professoren in de School of Nutrition and Food Sciences aan de Louisiana State University Agricultural Center.
"Hoewel de hoeveelheid tryptofaan in taart kersensap is kleiner dan een normale dosis gegeven aan slaap steun, kon de verbindingen in zure kersen voorkomen dat de tryptofaan uit te breken, dus het is in staat om effectiever te werken in het lichaam," Greenway verklaarde. "Deze verbindingen kunnen helpen om tryptofaan biologische beschikbaarheid serotoninesynthese verbeteren, hetgeen een positief effect op de slaap kunnen hebben. Verhogen serotonine helpt verbeteren stemming en ontsteking verminderen."
Greenway gelooft dat het de unieke combinatie van melatonine en tryptofaan in Montmorency zure kersen die waarschijnlijk bijdraagt aan de slaap voordelen. Hij en zijn collega's concluderen dat het drinken van een glas van zure kersen sap in de ochtend en de avond kan een betere en een veiligere manier om slapeloosheid te behandelen zijn.

Printen

 

 

Reacties: